Momba ny fampianarana

“Voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazofijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.”

Galatiana 2:20 MBP

NY MOMBA ANAY:

Ity fandalinana ity dia fandinihana am-panoloran-tena feno ny Baiboly, manomboka amin’ny Genesisy hatramin’ny Apokalypsy, izay mamatsy toetra maha-mpianatra azo ampiharina ho an’ny mpianatra mianatra am-bava izay vaovao amin’ny finoana an’i Kristy. Ity fandaharam-pianarana ity dia ahafahana manamafy orina sy mikolokolo ny mpino amin’ny fitenin’ny fon’izy ireo ary miteraka fiangonana manaraka fitsipi-pifehezana sy fiangonana miorina. Ankoatra izany, ity fandaharam-pianarana ity dia mampianatra ny mpino ny fomba fandinihana ny Baiboly amin’ny tenim-pirenen’izy ireo manokana ary manampy amin’ny fitomboana ara-panahin’ny Fiangonana.

Novolavolaina tsara sy nohazonina ohatran’izay izy io mba ahazoana antoka fa azon’ny karazan’olona maro eran’izao tontolo izao ampiasaina ilay fitaovana. Ity programam-pandalinana Baiboly ity dia manolotra fiantomorana am-panoloran-tena ny soratra masina ary mora azo, na nahita fianarana manokana ianao na tsia.

Tantaran’ny fandalinana

Ity fitaovana ity dia niainga tamin’ny fifandraisana nisy teo amin’ny lehilahy mpandraharaha nahomby iray sy tamin’ny pasitera teo an-toerana iray. Nanatrika fianarana Baiboly tany amin’ny tanàna nahaterahany izay nahenony ity pasitera ity nampianatra momba ny vaovao mahafalin’i Jesoa ilay mpandraharaha. Tamin’ny voalohany dia nahatsapa ho tena nampianarina zavatra avy ao amin’ny Soratra Masina tamin’ny fomba azony tsara izy. Rehefa nampaherezin’izany izy dia niara-niasa tamin’ilay pasitera ary nanomboka nizara izany fampianarana izany tamin’ny olona maneran-tany. Mandra-pahafatin’izy ireo dia samy nijanona ho nahatoky tamin’ny asa nanirahana azy izy ireo dia ny hitondra ny tenin’Andriamanitra manontolo manerana izao tontolo izao. Raha mamaky ity ianao anio, dia noho ilay antso napetrak’Andriamanitra tao am-pon’izy ireo. Ny vavaka nataon’izy ireo dia ny mba hianaranao amin’ity fitaovana ity sy ny mba hahavoasintona anao ho akaiky kokoa an’Andriamanitra amin’izany dingana izany.