Ny Fanahin’ny Didy Folo

Ato amin’ity lesona ity isika dia handinika lalina ny tanjon’ny Didy Folo sy ny didy tsirairay avy, ary ny fomba nandikana sy nampiharan’I Jesosy izany tamin’ny fiainan’ireo manodidina Azy. Nosoratana teo amin’ny takelaka roa ny Didy Folo. Ny efatra amin’izy ireo no mifehy ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra, ary ny enina kosa dia mifehy ny fifandraisantsika amin’ny olona. Rehefa mankatò ny didy rehetra isika, dia tsy maintsy mitandrina mba hankatò izany amin’ny fanahy sy amin’ny teny.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny