Finoana, famelan-keloka ary Fianakaviana

Ao amin’ny Filazantsara araka an’i Matio no hianarantsika ny fomba nampianaran’I Jesosy tamin’ny alalan’ny fanoharana sy fananarana ary tamin’ny alalan’ny ohatra. Nampianatra ny maha-zava-dehibe ny finoana Izy ary nilaza hoe: Ny zavatra rehetra dia hain’ny mino. Jesosy koa dia nampianatra matetika momba ny famelan-keloka. Koa satria voavela heloka isika, dia tokony hamela heloka mandrakariva. Nampianatra momba ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana koa I Jesosy, ary nanantitrantitra fa ny fanambadiana dia fanekem-pihavanana masina ka tsy tokony hofoanana. Mila ny fanampian’Andriamanitra isika mba hanatanterahana ny andraikitsika eo anivon’ny ankohonana sy amin’ny fitaizana ny zanaka.

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny