Ny fahatsapana fahafoizan-tena

Ny Levitikosy, ity boky torolalana ho an’ny mpisorona ity, dia manazava ny asam-pisoronana rehetra nataon’ny Levita izay nampianatra ny vahoakan’Andriamanitra momba ny fahamasinana sy ny fanamasinana eo amin’ny fanompoana ny Tompo. Ny ivon’ity boky ity dia hita ao amin’ny toko faha-11-22, izay manazava ny hoe: ahoana no aha-masina ny vahoakan’Andriamanitra? Ny tranolay fihaonana sy ny mpisorona izay niasa tamin’izany andro izany no ambaran’Andriamanitra tamin’izao tontolo izao fa ny vahoaka nofidiny, dia olona masina satria masina ny Andriamaniny.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny