Fifandirana, krizy ary vaomiera

Nanome faminaniana maro momba ny ho avy sy ny fiverenany I Jesosy. Nilaza Izy fa tsy misy mahalala na ny andro na ny ora hiaviany indray, ka isika dia tokony hiambina sy hamantatra ireo famantarana ara-potoana ary hanana antoka fa rehefa tonga Izy dia hahita antsika ho mpanompo mahatoky. Rehefa nosamborina sy nohomboana tamin’ny hazo fijaliana I Jesosy, dia nandositra avokoa ny mpianany, saingy niara-niverina indray izy ireo taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty. Avy eo Izy dia naniraka azy ireo ho amin’izao tontolo izao mba hanao mpianatra.

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny