Sambory lehilahy

Ao amin’ny Lioka toko fahaefatra no hanambaran’I Jesosy ny asa nanirahana Azy, manaporofo izany ao amin’ny toko fahadimy Izy, ary mampihatra ny asa nanirahana Azy ao amin’ny tohin’ny boky iray manontolo. Tsy nitsahatra nampianatra sy nampiofana ny mpianany I Jesosy, nandidy ny hafa mba ho mpiara-miasa Aminy amin’ny asa nanirahana Azy Izy. Ny ohatra voalohany dia ny niantsoany an’i Simona Petera hanaraka Azy sy ho tonga mpanarato olona. Nasehon’I Jesosy tamin’ny fanoharana telo ny asa nanirahana Azy: ny mpiandry ondry mitady ny ondriny very, ny vehivavy iray mitady ny farantsakely very, ary ny ray mitady zanaka very.

Audio Lesson:

Back to: Lioka sy Jaona

Hametraka valiny