Zaza mihalehibe

Ny Deoteronomia dia midika hoe famerenana indray ny Lalàna. Naverina nambara tamin’ny taranaka faharoan’ny vahoakan’Andriamanitra indray ny Lalàna, talohan’ny niampitan’izy ireo an’i Jordana ka niditra tao amin’ny tany Kanana. Ity boky ity dia feno lesona ho an’ireo izay nanapa-kevitra ny handray andraikitra, matotra kokoa, mijery ny fiainany vaovao ao amin’I Kristy ary manolo-tena tanteraka ho Azy. Nampianatra an’ireo tia an’Andriamanitra i Mosesy mba hahalala sy hankatò ny Teniny, ary ny hampita ireo soatoavina ireo amin’ny taranany.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny