Ny Club “Me-First”.

Nampianatra ny mpianany I Jesosy mba hibanjina ny toetra anaty ary hahatsapa fa ny fitsipika ‘fahasambarana’ faha-valo nomeny dia hahatonga azy ireo ho fanasina sy fahazavana ilain’izao tontolo izao. Nampianariny koa izy ireo mba hijery ny manodidina, hampihatra izany toe-tsaina voatahy sy sambatra izany eo amin’ny fifandraisany amin’ny hafa, ary avy eo dia hibanjina ambony sy handray avy amin’Andriamanitra ny fitsipika ara-panahy sy soatoavina mba hitohizan’izy ireo ho mpianatra mamokatra hatrany. Mampifanamby ny tapany farany amin’ny Toriteny teo An-tendrombohitra, dia ny hoe: ‘Inona no zavatra hataonao manoloana izay zavatra fantatrao?’

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny