Fieritreretana Kristiana

Maro amin’ireo fanoharana nataon’I Jesosy no mampianatra antsika ny fomba hanatonana sy ny fomba hamaliana ny fampianarany. Nampiasa fanoharana avy amin’ny fiainana andavanandro Izy mba ho azon’ireo mpihaino Azy. Kanefa ny ankamaroan’ny mpitondra fivavahana dia nandà izany ary nanohitra ny asany. Amin’ny alalan’ny fanoharana sy ny kisarisary, toy ny divay vaovao ao anaty siny hoditra vaovao na fitaovana vaovao hanamboarana akanjo, dia mampianatra antsika ny fomba handrenesana sy hankatoavana ny Teniny I Jesosy. Ny fampianaran’I Jesosy dia natao hanovana ny saintsika sy ny fiainantsika ary ny soatoavintsika.

Audio Lesson:

Back to: Lioka sy Jaona

Hametraka valiny