Toriteny lehibe kokoa nataon’i Mosesy

Ny toriteny nataon’i Mosesy dia mampianatra momba ny setriny avalintsika ny fahasoavan’Andriamanitra, ny fihemorana, sy ny amin’ireo izay tsy mamaly ny fahasoavan’Andriamanitra intsony. Nitory momba ny ampahafolon-karena i Mosesy, nampiseho izy fa Andriamanitra no voalohany eo amin’ny fiainantsika ary nampianatra koa momba ny fiantrana ny mahantra. Nitory hafatra mafonja izy ny amin’ny fandraran’Andriamanitra ny fanompoan-tsampy, ny fanaovana sikidy, ny fifandraisana amin’ny maty, ary ny fampiasana ody ratsy. Nolazainy taminy koa ny momba ny Mpaminany Mpisorona sy ny Mpanjaka izay ho avy hamonjy azy ireo indray andro any.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny