MIBEBAKA

Jesosy dia nanao fanoharana iray izay milaza momba ny fibebahana sy ny fandavana ny fibebahana. Ny fanoharana dia mitantara Fariseo sy mpamory hetra iray izay nivavaka tao an-tempoly. Tsy nifantoka afa-tsy tamin’ny tenany ilay Fariseo, fa ilay mpamory hetra kosa nanetry tena ka nangataka ny famindrampon’Andriamanitra. Nifanena tamin’ny mpamory hetra nibebaka atao hoe Zakaiosy I Jesosy, izay maneho ny endriky ny fibebahana. Nanova ny fomba fiainany izy ary nampanantena fa hanonitra izay rehetra nalainy tamin’ny tsy fahamarinana. Ny mpanota mibebaka ihany no voavela heloka.

Audio Lesson:

Back to: Lioka sy Jaona

Hametraka valiny