Teraka indray: inona, nahoana ary ahoana?

Ny fahagagana voalohany nataon’I Jesosy izay voarakitra ao dia ny fanovàna rano ho lasa divay . Izany dia maneho ny zavatra mitranga rehefa mino Azy isika. Zavatra tsotra hiainantsika an-davanandro no ampiasainy mba hanovana antsika amin’ny fomba mahagaga – fahateraham-baovao. Maro no nino rehefa nanao fahagagana I Jesosy, nefa tsy nanaraka Azy. Ao amin’ny Jaona 3, dia nanatona an’I Jesosy i Nikodemosy nony alina mba hametraka fanontaniana taminy. Nilaza tamin’io mpampianatra io I Jesosy fa ny hany fomba hahitana ny fanjakan’Andriamanitra dia ny fahaterahana indray. Nasehon’I Jesosy mazava tsara fa Izy no Zanaka Lahitokan’Andriamanitra sy hany vahaolana tokana.

Audio Lesson:

Back to: Lioka sy Jaona

Hametraka valiny