Ny fijalian’ny Apôstazia

Ny bokin’ny Mpitsara dia mirakitra ireo 400 taona taorian’ny nahazoana ny Tany Nampanantenaina sy taorian’ny nilazan’ny Israelita hoe: “Hanompo an’I Jehovah Andriamanitray izahay ka hankatò Azy”. Kanefa tamin’io vanim-potoanan’ny tantaran’ny Hebreo io, dia mbola nanao izay nampetipety azy ihany ny olona. Efa nampanantena ve ianao fa hametraka an’Andriamanitra ho lohalaharana teo amin’ny fiainanao, nefa tsy nanao izany voady izany akory taty aoriana? Tsy indray mandeha, fa impito, no nanaovan’ny Israelita izany rehefa avy nanorim-ponenana tany Kanana izy ireo!

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny