Tsy ho avy ianao

Rehefa avy nanasitrana ilay lehilahy mandringa teo amin’ny farihin’i Betesda I Jesosy dia nilaza tamin’ireo mpitondra fivavahana fa ampy ny porofo mba haneken’izy ireo fa Izy no ilay Mesia nampanantenaina. Nilaza Izy fa i Mosesy, Jaona Mpanao Batisa, ny feon’Andriamanitra avy any an-danitra, ary ny Soratra Masina dia samy nanohana ny fanambaràny. Namahana olona 5 000 mahery I Jesosy ary nilaza ny tenany ho Mofon’aina. Nampianatra Izy fa ireo izay manatona Azy amin’ny fahavononana hanao izay lazainy dia hahafantatra fa avy amin’Andriamanitra ny fampianarany.

Audio Lesson:

Back to: Lioka sy Jaona

Hametraka valiny