Dingana Telo amin’ny Fahateraham-baovao

Rehefa avy nampahiratra lehilahy jamba iray Jesoa dia nitory fa Izy no Fahazavan’izao tontolo izao. Maro tamin’ireo mpitondra fivavahana no nahatsapa fa niampanga azy ireo ho nandà Azy Izy. Hoy Jesosy: Izaho no Mpiandry Tsara, ary amin’ny maha-Mpiandry Tsara Azy dia arovany ny ondriny. Ny iray amin’ireo fahagagana nanaitra indrindra nataon’I Jesosy dia ilay nananganany an’i Lazarosy tamin’ny maty. Ireo izay mino an’I Jesosy dia manaiky Azy ho Fahazavan’izao tontolo izao, Mpiandry Tsara, Fananganana amin’ny maty sy Fiainana.

Audio Lesson:

Back to: Lioka sy Jaona

Hametraka valiny