Fomban’ny Pentekosta

Ao amin’ny Asan’ny Apostoly toko fahenina isika dia mamaky momba ny fisamborana an’i Stefana, ny toriteniny izay mamintina ny Testamenta Taloha tamin’ireo mpitarika Jiosy tao Jerosalema, ary ny fahafatesany amin’ny maha-maritiora azy. Tranga lehibe roa no niseho taorian’ny nahafatesan’i Stefana: I Saoly Fariseo, izay lasa apostoly Paoly tatỳ aoriana, dia nokasihan’Andriamanitra ary ny fanenjehana dia nampiasainy mba hanelezana ny Kristiana hitondra ny Filazantsara any amin’ny faritra ivelan’i Jerosalema. Ny bokin’ny Asan’ny Apostoly dia mirakitra ny Pentekosta mandrakizay vokatry ny fankatoavan’ny fiangonana voalohany.

Audio Lesson:

Back to: Asan’ny Apostoly sy Romana

Hametraka valiny