Ny lamin’ny Pentekosta Mamorona ny Fiangonana

Ny Iraka miezinezina dia mizara ho ampahany efatra lehibe (mandeha, manao mpianatra, manao batisa, ary mampianatra). Hitantsika ao amin’ny Bokin’ny Asan’ny Apostoly ireo rehetra ireo, satria nasehon’Andriamanitra mazava tsara fa natao ho an’ny rehetra ny Filazantsara: Nitory tany Samaria i Filipo ary avy eo tamin’ilay Etiopiana, ary i Petera dia nizara ny filazantsara tamin’i Kornelio izay miaramila Romana. Mbola naneho izany koa i Paoly sy Barnabasy, rehefa nitory ny Filazantsara tany Jerosalema sy Jodia ary hatrany amin’ny faran’ny tany.

Audio Lesson:

Back to: Asan’ny Apostoly sy Romana

Hametraka valiny