Ny Recipe an’ny Minisitra momba ny fampiononana sy ny fialan-tsasatra

Indraindray ny Mpino dia manana fiheverana diso hoe rehefa maneho endrika fisaonana izy dia kely finoana izay no dikany. Ity toe-tsaina ‘fahasambarana’ ity nefa dia tsy vitan’ny hoe manaiky sy manohana ny fisaonana fotsiny ihany fa mainka aza mampifandray izany amin’ny fitahiana. Azo atao tsara ny misaona rehefa miatrika fahafatesan’olona akaiky ny olona iray, ary misy zavatra tian’Andriamanitra ampianarina antsika rehefa sendra fahoriana sy fandaozana isika. Tsy maintsy avelantsika Andriamanitra hampiasa ny alahelontsika mba hitomboantsika. Misy fomba telo afaka hanehoany izany. Voalohany, manampy antsika hahay hametraka fanontaniana mahakasika ny fiainana ny fahafatesana. Faharoa, manampy antsika hikatsaka izay avalin’Andriamanitra izy io. Ary fahatelo, manampy antsika hanaiky ny fitahiana nomen’Andriamanitra, anisan’izany ny famonjena antsika.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny