Andriamanitra sy ny olona — Toy izany

Ny Bokin’ny Romana no sangan’asa teolojika nosoratan’i Paoly. I Paoly dia mametraka ny foto-pampianarana manan-danja momba ny fanamarinana (dia ny hoe: ambaran’Andriamanitra fa nohamarinina ny olona tsy marina iray noho ny asan’I Jesosy Kristy). Io foto-pampianarana io no nanorenany hevitra momba ny herin’ny Filazantsara hanova ny mpanota tsy marina ho lasa olo-marina nohamarinina, satria ny hazo fijalian’I Jesosy Kristy no afaka manamarina antsika. Ny vaovao mahafaly ao amin’I Kristy dia izao: afaka hoamarinina isika, toy ny hoe tsy nanota mihitsy!

Audio Lesson:

Back to: Asan’ny Apostoly sy Romana

Hametraka valiny