Ny fahasoavan’ny fanomezana

Ao amin’ny Korintiana faharoa 8–9, i Paoly dia manoratra momba ny fanatitra ho an’ireo mpino niharan’ny fanenjehana tao Jerosalema. Faritan’i Paoly fa manana toetra mahatoky amin’ny fitandremam-pananan ny FIlipiana, ka manome antsika sangan’asa momba ny fitantanana ara-baiboly. Eken’Andriamanitra ny fanomezantsika, tsy miankina amin’ny fahalehibiazan’ny omentsika izany fa miankina amin’ny toe-po entitsika manome kosa— ny Filipiana dia nahalala-tanana na dia tao anatin’ny fahantrany aza. Ny hery tokony hanosika antsika hanome dia ny fitiavana sy ny fankasitrahana, ny famerenana amim-pifaliana amin’Andriamanitra ny ampahany amin’izay nomeny antsika.

Audio Lesson:

Back to: Korintiana voalohany sy Korintiana faharoa

Hametraka valiny