Ny Filazantsara tanteraka

Nofaranan’i Paoly tamin’ny fametrahana fanamby ny Korintiana faharoa, izay nandidiany ireo izay ao amin’ny fiangonana ny mba handinihan’izy ireo tena ka hahitana raha tena mbola ao amin’I Kristy tokoa izy ireo na tsia. Ny boky manaraka izay hianarantsika dia ny taratasin’i Paoly ho an’ny Galatiana, izay mampiseho ny fampianaran’ireo mpitarika jiosy milaza fa raha te ho voavonjy sy hitoetra ho voavonjy ny olona iray dia tsy maintsy mitandrina ny lalànan’ny Jiosy. Nilaza i Paoly, fa raha misy tonga mitory filazantsara hafa, dia tokony holavina sy hozonin’Andriamanitra izy, satria avy amin’Andriamanitra ny Filazantsara izay notorian’i Paoly, fa tsy avy tamin’olona.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny