Mivadika ny Filazantsara

Moa ny fahatsaranao tokoa ve no mahavonjy anao na mahatonga anao ho amin’ny famonjena? Nilaza i Paoly fa avy amin’ny nofo ny fisainana toy izany. Rehefa ren’i Paoly fa nozimbazimbaina ho lasa filazantsara mifototra amin’ny asa ny tena Filazantsara, dia namaly ny Galatiana izy ka nanazava fa hamarinina amin’ny finoana isika fa tsy amin’ny asa. Nanohy ny teniny i Paoly fa ny hany fiainana dia ny ho voahombo miaraka amin’I Kristy; tsy ny ho faty no tian’i Paoly holazaina, fa ny fiainana amin’ny finoana an’I Kristy.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny