Nijinja ny Filazantsara

Misy hery roa mifanohitra ao anatintsika ao: ny toetrantsika manota sy ny toetrantsika vaovao. Hoy ny apostoly Paoly ao amin’ny Galatiana, ny Fanahy dia afaka mandresy ny nofo. Izany rehetra izany dia miankina amin’ny zavatra ambolena ao amin’ny zaridainan’ny fiainantsika. Raha mamafy ny voa avy amin’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika isika, dia hiseho ny vokatry ny Fanahy: fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy maintsy mamafy voa isika mba hahafaly ny Fanahy ka hijinjana ny fiainana mandrakizay.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny