Charisma ao amin’i Kristy

Eo am-pamaranana ny fandinihana ny Galatiana no hahitantsika ampahany amin’ny fahasembanan’i Paoly sy ny fanazavany momba ny fahateraham-baovao izay mitovy amin’ny fahaterahana ara-batana. Nampianatra i Paoly fa raha nanafaka antsika I Kristy dia tokony hijanona ho olon’afaka isika. Tena lalina ny taratasy kely nosoratan’i Paoly ho an’ny Efesiana. Milaza amintsika i Paoly fa ao amin’I Kristy sy any an-danitra isika dia manana fahafahana mahazo izay rehetra ilaintsika mba hananana fiainana masina araka an’Andriamanitra. Ny olana dia, any amin’ny toerana tsy tokony ho izy no itadiavantsika izany indraindray.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny