Ny krizin’i Kristy

I Jaona Mpanao Batisa no nampahafantatra ny Mesia, Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao! Mitantara tranga nanan-danja teo amin’ny fiainan’I Jesosy Kristy ny Filazantsara: Ny batisany, fitokanana nanamarika ny fiandohan’ny fanompoany ampahibemaso; ary ny fotoana nakàna fanahy azy, dia ny fifanandrinany tamin’i Satana. Nanohitra ny fakam-panahy I Jesosy tamin’ny alalan’ny fahalalana sy ny fampiasany ny Soratra Masina ary tamin’ny fihazonany an’Andriamanitra ho lohalaharana eo amin’ny fiainany. Noporofoiny fa Izy Ilay Zanak’Andriamanitra izay mandresy ny fahotana.

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny