Ny Fiombonan’ny Filazantsara

Ato amin’ity lesona ity isika dia manomboka mandalina ny taratasy fisaorana feno fankasitrahana nataon’i Paoly ho an’ny fiangonana tany Filipia; ilay nasehony ho ohatra ho an’ny hafa. Nifantoka tamin’ny fanatrarana ny very i Filipia. Nampahafantarina antsika ilay antsoina hoe fiangonana miaina fiovana anaty mipaka any ivelany, izay nahatoky tamin’ny fijoroany ho vavolombelona. Ny tena fiangonana dia olona mpanara-dia an’I Kristy satria efa nandre ny Fanahy Masina niantso azy ireo mba hiombona amin’I Jesosy Kristy.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny