Prescription ho an’ny fandriampahalemana

Manana ny fiadanan’Andriamanitra tsy tapaka ve ianao? Raha tsy izany, dia tsy tokony hahagaga na handiso fanantenana anao raha tsy mihaona amin’ny fepetran’Andriamanitra ianao. Ao amin’ny Filipiana 4 i Paoly dia mampianatra antsika fepetra roa ambin’ny folo ho an’ny fiadanan’Andriamanitra: Aza manahy, mivavaha amin’ny zavatra rehetra, mieritrereta zavatra tsara, manaova ny marina, mankasitràha, manàna laza tsara amin’ny fahalemem-panahy, manàna faharim-po, maneke ny toe-javatra mitranga aminao, miandrandrà, mifalia ao Aminy, omeo lanja ny faneken’Andriamanitra, ary tonio ao amin’I Kristy ny fonao sy ny sainao.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny