Ny fifandraisan’ny mpitsoa-ponenana

Filemona no fahefatra amin’ireo epistilin’i Paoly tao an-tranomaizina, taratasy fohy sy mavitrika nentin’i Onesimosy teny an-tanany rehefa niverina tany amin’ny tompony, mpino nanankarena izy. Na dia taratasy fohy aza, dia lava amin’ny fampiharana ara-tsosialy sy ny fiantraikany ara-tsosialy ny epistily ho an’ny Filemona. Toa zava-dehibe amin’i Paoly ny nanaovan’Andriamanitra antsika ho olon’ny safidy izay manao safidy an-tsitrapo. I Jesoa Kristy irery ihany no Vahaolana amin’ny olana ara-pifandraisana anantsika na ny olantsika manokana..

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny