Ny teny farany nataon’ny miaramila taloha

Amin’ity lesona ity isika dia mandinika ny taratasin’ny apostoly Paoly farany. Rehefa nanoratra ny taratasiny faharoa ho an’i Timoty i Paoly dia fantany fa fohy ny androny. Nampiasa fanoharana momba ny miaramila sy ny mpihazakazaka ary ny mpamboly i Paoly mba hanamafisany ny asa feno fifehezana sy sarotra ary feno faharetana, amin’ny fiainana ny Filazantsara sy amin’ny maha-mpianatr’I Jesosy Kristy. Misy fitsipi-piainana ao amin’I Kristy, ary ny iray amin’izany dia ny tsy maintsy hitondranao ny hazo fijalianao ary ho vonona hanaraka sy hijaly ho Azy.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny