Inona no hataonao momba ny zavatra fantatrao?

Ao amin’ny Timoty Faharoa, i Paoly dia mampahatsiahy an’i Timoty ny fampianarana efa azony. Nampianatra i Paoly fa Andriamanitra dia manana drafitra manokana momba ny hoe iza, inona ary aiza no tokony hisy antsika. Hery velona ny Soratra Masina, mitondra fahaterahana indray ary manorina izay nateraka indray. Hoy i Paoly: Efa niady ny ady tsara aho. Nahatanteraka ny fihazakazahako aho. Nihazona ny finoana aho ary nitoetra ho marina Taminy. Nandresy ny ady aho ary azoko ny satroboninahitry ny mpandresy.

Audio Lesson:

Back to: Epistilin’i Paoly: Galatiana – II Timoty

Hametraka valiny