Ny traikefan’i Edoma

Misy lesona lehibe azontsika hianarana ao amin’ny boky fohy indrindra ao amin’ny Testamenta Taloha. Niteny tamin’ny alalan’i Obadia Andriamanitra fa hanameloka ny firenen’i Edoma Izy, satria faly sy ravoravo ny vahoakany ny amin’ny fahalavoan’i Joda. Ny tantaran’ny fifandrafiana teo amin’i Israely sy i Edoma dia mampiverina antsika any amin’ny tantaran’i Jakoba sy Esao kambana mirahalahy. Ireo mpirahalahy ireo dia maneho ny fahasamihafana misy eo amin’ny olona mandeha ara-panahy, izay mitady an’Andriamanitra sy mankatò ny làlany; ary ireo izay liana amin’ny tontolo ara-nofo sy ny faniriany feno fitiavan-tena.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny