Mpampihavana sy Fampanantenana enjehina, Fampanantenana

Misy antony matoa ny mpampihavana no hiharan’ny fanenjehana. Ireo izay tonga mpanompon’ny fampihavanana dia matetika mizaka vokatra mavesatra satria mitonona ho isan’ny tenan’I Jesosy Kristy izy ireo. Mety hitarika ny mpianatr’I Jesosy ho ao anatin’ny ady mampidi-doza ny maha- mpampihavana azy. Eny fa mety hamoy hatramin’ny ainy mihitsy aza izy indraindray. Ny mpianatra manana toe-po tsara dia manome modely tsara ho an’ny hafa. Rehefa mifanehatra amin’ny tena mpianatr’I Kristy marina ny olon’izao tontolo izao, dia zavatra roa no mety hitranga: na izy miaiky fa tokony hiova fomba fiainana, na izy manenjika sy mamely ilay Mpianatra izay manahaka an’I Jesosy. Matetika nefa, dia ity faharoa ity no mitranga.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny