Andriamanitra Voalohany

Nitory tamin’ireo sesitany voalohany niverina tany Jerosalema i Hagay. Noho ny fankahalana, dia nitsahatra tsy nanorina ny tempoly intsony ny mponin’i Joda fa nanorina ny tranony manokana. Hevero tsara ny lalanareo, hoy i Hagay. Niantso ny vahoakan’Andriamanitra izy mba hahatsiaro ny laharam-pahamehany, hiverina indray araka ny fomba mahitsy sady marina, hazoto hanohy, ary tsy hatahotra intsony. Ny hafany dia mampahatsiahy antsika ny amin’ny tokony hifantohana amin’ny irak’Andriamanitra sy ny sitrapony ho an’ny fiainantsika.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny