Miverina amin’ny chat

I Malakia no mpaminany farany ao amin’ny Testamenta Taloha. Izy no nitory teny taorian’ny andron’i Nehemia, rehefa nanaraka fombam-pivavahana ny vahoakan’Andriamanitra nefa nandà tsy hifandray Aminy. Ny hafatry ny fony dia ny hoe tian’Andriamanitra hanana fifandraisam-pitiavana Aminy ny olony. Nieritreritra izy ireo fa nilain’Andriamanitra ireo fombafomba fanaony, nefa nangatsiaka ara-panahy sy tsy nivaky loha izy ireo. Lasa iraky ny fibebahana i Malakia izay nampiasain’Andriamanitra hitarihana ny olony hiverina Aminy.

Audio Lesson:

Back to: Mpaminany madinika: Hosea – Malakia

Hametraka valiny