Iza ianao?

Ny tantaran’i Esao sy Jakoba no hahitana taratra ny antson’Andriamanitra sy ny fahasoavany ho an’ny olombelona. Teraka i Jakoba, nalainy ny fizokian’ny rahalahiny kambana aminy ary namitaka ny rainy mba ahazoany ny anjara tso-drano izy. Ny fiainan’i Jakoba dia feno olana sy fahadisoam-panantenana izay nitarika azy ho amin’ny fahasoavan’Andriamanitra mahagaga. Nahazo tsodrano izy tsy noho izy nangalatra fizokiana, fa noho ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny famindrampony taminy. Nomen’Andriamanitra anarana vaovao i Jakoba ka nataony hoe Israely satria tiany ho hitan’i Jakoba ny tena maha-izy azy ao amin’ny fahasoavana.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny